Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of het wooninitiatief de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep en of de ouders van de kandidaat passen bij de reeds aanwezige oudergroep. Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:

 • Acceptatie van de zorgbehoefte
  • Bij zowel de kandidaat-bewoner als diens sociale systeem is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte.
  • De kandidaat-bewoner voldoet aan het vastgestelde bewonersprofiel en verklaart zich bereid begeleiding te accepteren.
 • De kandidaat-bewoner is in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen en deel te kunnen nemen aan het wonen in een groep. 
 • Ouders ondertekenen een document waarin zij verklaren geen relevante gegevens te hebben verzwegen die invloed kunnen hebben op de plaatsing van hun zoon/dochter binnen het betreffende wooninitiatief.
 • De kandidaat-bewoner past in de groep van andere bewoners.
  • De kandidaat-bewoner wordt in contact gebracht met de huidige bewonersgroep met als doel te kijken of er raakvlakken zijn. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat er juist onverenigbare behoeftes kunnen zijn die het met elkaar in een groep functioneren juist zouden kunnen frustreren.
 • Ouders van de kandidaat-bewoner committeren zich aan het wooninitiatief en passen in de reeds bestaande oudergroep.
  • Omdat het gaat om een ouderinitiatief waar de ouders ook na realisatie actief bij betrokken zullen zijn is het belangrijk dat de oudergroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg. Met nieuwe ouders worden de reeds gemaakte keuzes besproken en zij verbinden zich daaraan zonder verder voorbehoud. Daartoe wordt een door het bestuur opgestelde intentieverklaring ondertekend.
 • Er is een passende CIZ/indicatie en een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor voor een PGB.
  • Het PGB moet toereikend zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen.  
  • Zorg wordt collectief ingekocht en wonen is in principe alleen mogelijk als men zorg afneemt bij de stichting of vereniging.

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing.

Selectiecommissie

Er is een selectiecommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de mogelijkheid tot deelname van kandidaat-bewoners aan het wooninitiatief.

In deze commissie hebben zitting:

 • Bestuurslid / ouder (maximaal 2)
 • De coördinator van het wooninitiatief.
 • Advies kan gevraagd worden aan een deskundige (intern of extern)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Weckseler, bestuurslid via telefoonnummer 06 57446380 of via e-mail info@debusehoek.nl.