De Busehoek kwam in 2007 tot stand als een initiatief van ouders van de bewoners. Tot 1 januari 2014 was De Busehoek een oudervereniging met een Stichting Beheer Kamelot en een Stichting Derdengelden. Vanaf 1 januari 2014 is gekozen voor een andere rechtsvorm waarin de ouders meer invloed hebben op het beleid: de Coöperatieve Vereniging De Busehoek U.A.

Iedere bewoner is lid van de coöperatie. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers treden namens het lid op in de algemene ledenvergadering. De coöperatie heeft een onafhankelijk bestuur van vijf mensen. Het bestuur beheert de financiën, adviseert de leden onder andere over het zorg- en huisvestingsbeleid, de werving en plaatsing van nieuwe bewoners en over de toekomst van De Busehoek. De locatiecoördinator van WoondroomZorg adviseert het bestuur.

Het bestuur onderhoudt contact met ouders en vertegenwoordigers door maandelijkse informele bijeenkomsten (fysiek of videoverbinding), huisbezoeken en belrondes.

Ouders en verwanten vormen de basis van een wooninitiatief en zij zijn zo veel mogelijk betrokken, niet alleen in beleid maar ook in diverse activiteiten. Samen met Woondroomzorg denken ouders mee over de zorg en begeleiding. Zo is er eens in de drie weken een Zorgoverleg met de coördinator, twee ouders namens de oudergroep en één of twee teamleden. Dit overleg gaat over zorg, begeleiding en de dagelijkse gang van zaken. De (tijdelijke) werkgroep Kwaliteit en Veiligheid zorgt voor een actueel handboek Kwaliteit.

De coöperatieve vereniging heeft tenminste tweemaal per jaar een algemene vergadering. Daarin komen onderwerpen aan bod als het (financieel) verslag, de begroting en bijvoorbeeld de reglementen. Het bestuur bereidt de vergaderingen voor, al dan niet bijgestaan door leden. De ledenvergadering besluit over de voorstellen van het bestuur; het bestuur adviseert maar heeft geen stemrecht. De bestuursleden worden eens in de twee jaar door de ledenvergadering benoemd.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter bestuur:                                                                 Ron Rietman
Bestuurder financieel beheer:                                              Els Rooswinkel
Bestuurder zorg en innovatie:                                              Henk Weckseler
Bestuurder communicatie:                                                    Robin den Hamer
Bestuurslid:                                                                            – vacant –

(interim) Locatiecoördinator WoondroomZorg loc-coord– De Busehoek:    Pleun Steetskamp

Lees ook de pagina “privacybeleid” van de Busehoek