Privacy Statement

Privacy statement Coöperatie De Busehoek

Het bestuur van Coöperatie De Busehoek, waarvan het secretariaat is gevestigd te Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :
Secretariaat Coöperatie De Busehoek
p.a. Zij-Kerkstraat 3
       6871 BN RENKUM
e-mail: info@debusehoek.nl

De Busehoek verwerkt en verzamelt het liefst zo min mogelijk persoonlijke gegevens van je. Toch is dat soms nodig als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de wachtlijst; beoordeling van je aanmelding; telefonische overleg; verzending van een nieuwsbrief of ter voorbereiding van een intakegesprek.

Dit zijn de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonlijke gegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens van jou worden verwerkt door het bestuurslid Zorg van De Busehoek.

Gegevens die we verwerken en die je persoonlijk aan ons verstrekt
Achtergrondinformatie
Informatie over zorgindicatiestelling/ beschikking Wmo

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens gebruiken we alleen voor onderstaande doelen:

Je plaatsing op de wachtlijst
Je attenderen over de status op de wachtlijst
Je informeren over woningaanbod via een direct-mailing
Informatie verstrekken ter voorbereiding van een intakegesprek
Geautomatiseerde besluitvorming
De Busehoek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor jou persoonlijk gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om ‘besluiten’ die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Busehoek) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat:
Je geplaatst wordt bij De Busehoek
Je op enig moment zelf aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen staan
Je wachtlijst-inschrijving niet (meer) wordt verlengd

Delen van persoonsgegevens met derden
Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming aan de betrokken zorgleverancier verstrekt en alleen als dit nodig is 1) ter voorbereiding van een intakegesprek; 2) de uitvoering van een zorgovereenkomst of 3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website met analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy omdat de gegevens geanonimiseerd worden opgeslagen, voor maximaal 90 dagen, op een beveiligde server in Nederland.

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone, bewaart wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren en het gebruiksgemak verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Selecteer hiervoor de hulpfunctie van je browser of op je toetsenbord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar de info@debusehoek.nl.

Identiteit vaststellen bij verzoek
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Busehoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@debusehoek.nl.

[Terug naar vorige pagina (het Bestuur)]